Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 445950
Dato/tid 07.03.2018 07:00
Utsteder SAS AB
UtstederID SAS
Instrument
Marked OB
Kategori IKKE-INFORMASJONSPLIKTIGE PRESSEMELDINGER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 10 april 2018
Tekst
Aktieägarna i SAS AB (publ) (Bolaget) kallas härmed till årsstämma den 10 april
2018.

Årsstämman äger rum kl. 10.00 på SAS huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna.

Förslag till ny styrelse

Valberedningen i SAS AB föreslår till årsstämman den 10 april 2018 att Carsten
Dilling

utses till ny styrelseordförande i SAS AB. Han föreslås ersätta nuvarande
ordförande Fritz Schur som önskar frånträda sitt styrelseuppdrag. Valberedningen
motiverar förslaget att med Carsten Dilling som ordförande får SAS ett tydligt
industriellt ledarskap samtidigt som hans fyra år som ordinarie ledamot säkrar
djup kunskap om SAS.

Vidare har Berit Svendsen och Jacob Wallenberg avböjt omval. Valberedningen har
sökt nya ledamöter med såväl bred digital kompetens som djup kunskap kring ägar-
och finansieringsfrågor. Därför har Liv Fiksdahl och Oscar Stege Unger
nominerats. Liv Fiksdahl är avgående CIO på norska DNB och Oscar Stege Unger är
direktör på Wallenberg Foundations AB.

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Carsten Dilling, styrelseordförande Liv Fiksdahl, nyval Dag Mejdell, omval
Monica Caneman, omval Lars-Johan Jarnheimer, omval Oscar Stege Unger, nyval
Sanna Suvanto-Harsaae, omval

Valberedningens kompletta motivering samt presentation av den föreslagna
styrelsen finns tillgängligt på www.sasgroup.net under About SAS/Bolagsstämma.

Rätt att delta vid årsstämman och anmälan

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken för Bolaget den 4 april 2018. Aktieägare med aktier
registrerade hos Euroclear i Sverige måste också anmäla sig till Bolaget senast
den 4 april 2018. Aktieägare med stamaktier registrerade i Danmark och Norge som
önskar delta i årsstämman ska anmäla sig till VP Investor Services A/S i Danmark
och till Nordea Issuer Service i Norge senast 3 april 2018 kl 15.00. Detaljerade
instruktioner hur man anmäler sig och regler för ombud och biträden framgår i
den kompletta kallelsen som bifogas detta meddelande.

Inträdeskort till årsstämman

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att
skickas ut omkring den 3-4 april 2018 till alla aktieägare som har anmält sig.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid offentliggörandet av denna kallelse utfärdade 382 582 551
stamaktier och 0 förlagsaktier motsvarande sammanlagt 382 582 551 röster. Vidare
finns i Bolaget utfärdade 2 101 552 preferensaktier motsvarande sammanlagt
210 155,2 röster. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

Förslag till dagordning

 1.
Stämmans öppnande.

 2.
Val av ordförande vid stämman.

 3.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4.
Godkännande av dagordningen.

 5.
Val av två personer att justera protokollet.

 6.
Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

 7.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 8.
Redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet
följt av verkställande direktörens anförande samt i anslutning till detta,
möjlighet för aktieägarna att ställa frågor till styrelsen och den verkställande
ledningen.

 9.
Beslut om:

     a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

     b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och

     c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.
Beslut om:

     a. antalet styrelseledamöter,

     b. arvoden till styrelsen, och

     c. arvode till Bolagets revisor.

11.
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

12.
Val av revisor.

13.
Beslut om valberedning och instruktion till valberedningen.

14.
Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15.
Stämmans avslutande.

SAS bifogar kallelsen i sin helhet.

For ytterligare information:

SAS pressjour, tel +46 8 797 29 44 Björn Tibell, Head of Investor Relations, +46
70 997 1437

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 kl.
07.00 CET.

Les om ansvar og rettigheter.