Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 434622
Dato/tid 13.09.2017 14:45
Utsteder Norske Skogindustrier ASA
UtstederID NSG
Instrument NSG
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Oppklaringer rundt Norske Skogindustrier ASA og dets datterselskaper
Tekst
Det har i enkelte medier versert en noe upresis beskrivelse 
av den faktiske situasjonen i Norske Skog konsernet. 
Norske Skogindustrier ASA er fortsatt et børsnotert selskap 
med eget styre valgt av aksjonærene på generalforsamlingen i 
Norske Skog den 24. august i år. Styret i Norske 
Skogindustrier ASA består av: Christen Sveaas (styreleder), 
Eilif Due, Jon-Aksel Torgersen, Ragnhild Wiborg og Annette 
Malm Justad som aksjonærvalgte medlemmer. Ansattvalgte 
styremedlemmer er Cecilie Jonassen, Paul Kristiansen og Svein 
Erik Veie. 
 
Norske Skogindustrier ASA er morselskap i et konsern med en 
kompleks selskapsstruktur som omfatter en rekke 
datterselskaper, slik det fremkommer i den vedlagte 
selskapsstrukturskissen.

I Norske Skog AS, som er et datterselskap i Norske 
Skogindustrier ASA konsernet, ble det i går valgt nytt styre. 
Nyvalgte styremedlemmer i Norske Skog AS er Sven Ombudstvedt 
(styreleder) og Nils Ingemund Hoff. I tillegg forblir Rune 
Sollie (CFO i Norske Skogindustrier ASA) styremedlem. 
Innehaverne av EUR 290 millioner obligasjonslånet med forfall 
i 2019 (SSN) har i henhold til obligasjonsvilkårene rett til 
å velge nytt styre i Norske Skog AS fordi dette 
obligasjonslånet er misligholdt, og er krevd umiddelbart 
tilbakebetalt i sin helhet. EUR 290 millioner 
obligasjonslånet har blant annet pant i aksjene i Norske Skog 
AS.  

SSN har foreløpig ikke tiltrådt pantesikkerheten i aksjene i 
Norske Skog AS, og dette selskapet eies fortsatt av Norske 
Skogindustrier ASA konsernet. Tiltredelse av 
pantesikkerhetene vil være en komplisert og usikker prosess 
for alle involverte parter. Samtlige fabrikker og 
salgsselskaper er direkte datterselskaper av Norske Skog AS, 
og de er derfor fortsatt en del av Norske Skogindustrier ASA 
konsernet. Den operasjonelle driften i samtlige 
datterselskaper av Norske Skog AS, som også omfatter 
selskapets 7 fabrikker, vil fortsette uavhengig av de nye 
styremedlemmenes tiltredelse. 

Styret i Norske Skogindustrier ASA arbeider for tiden med å 
utarbeide et forslag til en rekapitaliseringsløsning for hele 
konsernet, og er i dialog med både de sikrede kreditorene og 
konsernets øvrige interessegrupper. Styret i Norske 
Skogindustrier ASA jobber for senest mandag den 18. september 
å legge frem et forslag til en rekapitaliseringsløsning som 
kreditorene må stemme over i en tilbudsperiode på 10 
virkedager.

Styrets formål med et industrielt refinansieringsforslag er å 
vesentlig redusere dagens gjeld og rentekostnader for derved 
å sikre en langsiktig og bærekraftig kapitalstruktur for 
Norske Skogindustrier ASA konsernet.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For mer informasjon:
Lars P. Sperre
Konsernsjef
E-mail: lars.sperre@norskeskog.com

Les om ansvar og rettigheter.