Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 394878
Dato/tid 12.02.2016 09:17
Utsteder Havila Shipping ASA
UtstederID HAVI
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Havila Shipping ASA :Revidert forslag til restrukturering
Tekst
Havila Shipping ASA - Revidert forslag til restruktureringFosnavåg, 12. februar 2016

Det vises til børsmelding fra Havila Shipping ASA ("Selskapet") 5. januar 2016
med   redegjørelse  for  hovedbetingelsene-  og  vilkårene  i  den
restruktureringsavtale som Selskapet har inngått med sine sikrede og usikrede
banklångivere   ("MasterAgreement").   Selskapet  innkalte  samme  dag
obligasjonseierne i Selskapets obligasjonslån til obligasjonseiermøter for
godkjenning av restruktureringen og enkelte endringer i obligasjonsavtalene.

I forlengelsen av den annonserte restruktureringen har Selskapet vært i
omfattende forhandlinger med obligasjonseierne i Selskapets tre obligasjonslån,
som har bidratt med konstruktive og konkrete innspill til et revidert forslag
til  restrukturering  på  betingelser som er akseptable for det enkelte
obligasjonseierfellesskap. Selskapet har i tillegg lagt til rette for dialog på
tvers av kreditorgruppene med sikte på å øke transparens og forståelse blant
alle større kreditorgrupper.

Selskapet finansielle stilling forblir sterkt utfordrende, og det er vesentlig
for videre operasjonell drift at den finansielle restruktureringen kommer på
plass. I lys av dette, og på bakgrunn av diskusjonene som har vært frem til nå,
presenterer  Selskapet med dette et revidert forslag til restrukturering
("Restruktureringen").  Det  reviderte forslaget er basert på dialog med
interessentene, og selv om forslaget ikke er forhåndsakseptert med tilstrekkelig
kvalifisert flertall fra samtlige obligasjonseiere i obligasjonslånene, er det
gitt tilslutning til forslaget fra de største obligasjonseierne i samtlige
obligasjonslån, samt banklångiverne som har akseptert en revidert Master
Agreement, og Selskapets hovedaksjeeier, Havila Holding AS, som garantist for ny
egenkapital.

Restruktureringen  i  forhold til opprinnelig forslag består av følgende
hovedelementer (for en beskrivelse av det opprinnelige forslag vises det til
børsmelding 5. januar 2016):

 * NOK 4.5 million av rentene i HAVI08 for hvert av årene 2016-2018 skal
  betales kontant.

 * Selskapet vil tilby å kjøpe tilbake obligasjonene i HAVI08 ("Bond Buy-Back")
  med en pålydende verdi inntil NOK 275 millioner på en kurs inntil 30% av
  pålydende, og med oppgjør i kontanter ved gjennomføring av
  Restruktureringen. Bond Buy-Back vil bli gjennomført som en omvendt auksjon,
  hvor salgsprisen vil være lik for alle salg, og fastsatt på bakgrunn av
  mottatte salgsordrer. Dersom det totale volumet overstiger NOK 275 millioner
  av pålydende vil allokering skje slik at et eventuelt volum under salgspris
  vil kjøpes tilbake fullt ut, og et eventuelt volum til salgspris kjøpes
  tilbake pro rata basert på beløpet av tilbudte obligasjoner (alltid slik at
  totalt volum tilbakekjøpt ikke overstiger NOK 275 millioner i nominell
  verdi).

 * Ny egenkapital økes fra minimum 200 millioner til NOK 300 millioner for å
  sikre kontant rentebetaling i HAVI08 og for å legge til rette for Bond Buy-
  Back som beskrevet ovenfor.

 * Sævik-familien (ved Havila Holding AS) tar sikte på å opprettholde sin
  nåværende eierandel og har garantert for tegning av NOK 153 millioner.

 * Ny egenkapital innhentes gjennom en emisjon rettet mot eksisterende
  aksjeeiere og nye investorer i henhold til og i samsvar med gjeldende
  verdipapirrettslige regler. Obligasjonseiere som tegner seg i emisjonen vil
  gis preferert allokering før nye investorer i den grad det er mulig.Det er ingen vesentlige endringer i forslaget til endringer i obligasjonslånene
for HAVI04 og HAVI06/07.

Master Agreement, revidert for å gjenspeile det oppdaterte forslaget til
Restrukturering, forutsetter fremdeles følgende etterfølgende betingelser:

 * Godkjennelse fra obligasjonseierne av tilsvarende endringer i Selskapets
  obligasjonsavtaler innen 15. februar 2016.
 * Ny egenkapital på plass innen 15. mars 2016
 * Inngått avtale om reviderte betalingsbetingelser for bareboat rate i
  certeparti for "Havila Troll" innen 15. februar 2016.


Selskapet vil i separat melding innkalle obligasjonseierne i Selskapets lån
Havila Shipping ASA 11/17 8,60% C - ISIN NO0010605025 (HAVI06), Havila Shipping
ASA 11/17 FRN C - ISIN NO0010605033 (HAVI07), Havila Shipping ASA 10/16 FRN C -
ISIN NO0010590441 (HAVI04) og Havila Shipping ASA 12/16 FRN - ISIN NO0010657174
(HAVI08 PRO) ("Obligasjonslånene"), til obligasjonseiermøter på eller rundt 26.
februar  2016 med  forslag  om  å  stemme  for  endrede  betingelser  i
Obligasjonslånene.

Selskapet har med basis i en konstruktiv dialog med de største obligasjonseierne
forespurt partene til Master Agreement om en forlengelse av fristen for
godkjennelse blant obligasjonseierne slik at fristen skal reflektere den nye
datoen for obligasjonseiermøtene (26. Februar 2016). Selv om forespørsel har
blitt godtatt blant et stort flertall av partene, ble det dessverre ikke oppnådd
100% tilslutning, hvilket er et krav for at endringer til Master Agreement skal
bli effektiv.

I lys av overnevnte og for å tilfredsstille kravene i Master Agreement er
Selskapet påkrevd å ha et kvalifisert flertall i Obligasjonslånene innen 15.
februar 2016. Ettersom obligasjonseiermøtene er satt til 26. februar 2016, må et
slikt flertall sikres via forhåndsstemmer fra obligasjonseierne per fullmakt
innen 15. februar 2016 tidsfristen. Det er derfor kritisk at fullstendig utfylte
fullmakter er levert til Nordic Trustee innen utgangen av 15. februar 2016.
Fullmakter for de respektive Obligasjonslånene er inkludert i innkallingen til
obligasjonseiermøtene vedlagt denne pressemeldingen.

Det er tydelig at betingelsene som her skisseres fremdeles reflekterer den svært
utfordrende situasjonen som Selskapet og dets interessentene er i, hvilket har
blitt ytterligere forverret siden inngåelsen av Master Agreement. Dersom
Selskapet  ikke lykkes med å innhente de nødvendige forhåndsstemmer fra
obligasjonseierne innen 15. februar, er Selskapets styre og ledelse tvunget til
å vurdere øvrige alternativer, herunder muligheten for ytterligere forhandlinger
med sine kreditorer.

Forhandlinger om reviderte betalingsbetingelser i bareboat certeparti for
"Havila Troll" pågår, og forutsettes avsluttet innen 15. februar 2016.

Selskapet tar sikte på å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med
forslag  til  beslutning  om  kapitalforhøyelse  med  NOK  300 millioner.
Kapitalforhøyelsen vil bli strukturert som en rettet emisjon mot eksisterende
aksjeeiere og nye investorer, i henhold til og i samsvar med gjeldende børs- og
verdipapirrettslige regler. I forkant av offentliggjøring av den rettede
emisjonen  vil  Selskapet  invitere  enkelte  eksisterende  aksjeeiere,
obligasjonseiere og nye investorer til å delta i et garantikonsortium på
markedsbetingelser.  Allokeringsvilkårene i den rettede emisjonen vil bli
fastsatt av Selskapets styre. Selskapet har som intensjon å gi eksisterende
aksjeeiere  preferert  allokering  i  den  grad  mulig. Videre vil også
obligasjonseiere gis preferert allokering foran nye investorer i den grad mulig.

Swedbank Norge og Fearnleys Securities er engasjert som Selskapets finansielle
rådgivere i forbindelse med endringsforslaget av Obligasjonslånene og Wikborg
Rein & Co Advokatfirma DA er engasjert som Selskapets juridiske rådgiver.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Havila Shipping ASA:

Njål Sævik, CEO
Tel: +47 909 35 722
E-mail: njaal@havila.no

Arne Johan Dale, CFO
Tel: +47 909 87 706
E-mail: ajd@havila.no


 Swedbank Norge: Fred Lund, Fixed Income Sales

 Tel: +47 23 23 62 88 / +47 99 16 19 15

 E-mail: Fred.Lund@swedbank.no


 Fearnley Securities AS Svein Erik Nordang, Head of Fixed Income Sales

 Tel: +47 22 93 63 65 / +47 90 07 12 85

 E-mail: s.nordang@fearnleys.no
[HUG#1985777] 
  

Les om ansvar og rettigheter.